Β' ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» , καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να επισκεφτεί τον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ

στη ιστοσελίδα των «Διαβουλεύσεων» και να συμμετάσχει στη 2η Φάση της Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών

Προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ)

ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ‘’ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ’’»