ΣΥΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   47/2020

                                                                             

Ανάθεση της εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου του   Νοσοκομείου Μυτιλήνης.