ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ

Διενεργούμε Συλλογή προσφορών με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του παρατηρητηρίου), για την προμήθεια συσκευών έγχυσης υγρών με συνοδό εξοπλισμό,  για τις ανάγκες τρης ΜΕΘ του Γ.Ν. Μυτιλήνης “Βοστάνειο” για ένα (1) έτος.