ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΠ(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Διενεργούμε Συλλογή προσφορών με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη συνολική τιμή, για την κατάθεση φακέλου στατικού ελέγχου της παλαιάς πτέρυγας του 1ου Ορόφου του κτιρίου ΚΠ κάτωθεν του δώματος του Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο».

        Η προσφορά σας θα γίνεται αποδεκτή στο Γραφείο Προμηθειών το αργότερο ως την 31/7/2020 και ώρα 14:30.

Συνολικός  Προϋπολογισμός  20.000,00 ευρώ με  Φ.Π.Α.