ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

 Διενεργούμε Συλλογή προσφορών με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ  με

 κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη συνολική τιμή , για την Ανάθεση  της

ταχυμεταφορας  της αλληλογραφίας  Γ.Ν. Μυτιλήνης “Βοστάνειο”,  (CPV 79571000-7) του για ένα (1) έτος ,προυπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.