ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διενεργούμε Συλλογή προσφορών με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη συνολική τιμή (η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του παρατηρητηρίου), για την Ανάθεση της Συντήρησης του Ιματισμού  (CPV 98393000-4) του Γ.Ν. Μυτιλήνης “Βοστάνειο” για ένα (1) έτος