ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Μ. ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΕΤΟΥΣ 2018

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης σύμφωναμε την υπ΄αριθμ/12η/10-05-2019 (θέμα 74ο) απόφασης Δ.Σ. και κατόπιν της υπ΄αριθμ.4955/27-03-2019 εισήγησης της προισταμένης οικονομικών υπηρεσιών, διενεργεί:
Συλλογή προσφορών με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη  τιμή (η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του παρατηρητηρίου), για την Ανάθεση σε ορκωτούς λογιστές του ελέγχου του ισολογισμου του Γ.Ν. Μυτιλήνης “Βοστάνειο” έτους 2018 (CPV: 79212100-4 ).