ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διενεργούμε Συλλογή προσφορών με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ  με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη συνολική τιμή , για την ανάθεση αναγομωσης
των φιαλών των ιατρικών αερίων του Νοσοκομείου, για ένα έτος. (CPV 24111900-4)