ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ COURIER

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 38η /15-12-2017 (θέμα 13ο ) απόφασης  Δ.Σ.,

  ζητά την υποβολή  κλειστής για την ανάθεση ταχυμεταφοράς της αλληλογραφίας (cpv: 79571000-7)

 για ένα έτος , με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (η οποία δεν μπορεί να είναι

 μεγαλύτερη του παρατηρητηρίου τιμών).