ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διενεργούμε Συλλογή προσφορών με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο,

με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη

αυτής του παρατηρητηρίου), για την προμήθεια μιας αυτόνομης ατμογεννήτριας 

για τον κλίβανο Colussi U62.