ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Το Τμήμα Πληροφορικής - Οργάνωσης που φέρει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία της μηχανογράφησης, την επεξεργασία και τήρηση μηχανογραφικών στατιστικών στοιχείων, την παροχή και διακίνηση πληροφοριών στις υπηρεσίες του Νοσοκομείου, στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στους άλλους αρμόδιους φορείς και σε κάθε άλλη συναφή εργασία.

 

Πληροφορίες