ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

Η Μεσογειακή αναιμία, είναι μια μορφή αναιμίας, που οφείλεται σε αδυναμία παραγωγής φυσιολογικών μορίων αιμοσφαιρίνης, λόγω βλάβης του γονιδίου που ελέγχει την παραγωγή της. Η Μεσογειακή αναιμία υπάγεται στις κληρονομικές νόσους γιατί, η βλάβη οφείλεται σε διαταραχή κάποιου γονιδίου, το οποίο μπορεί να μεταβιβαστεί από γεννιά σε γεννιά.
 
Η Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας έχει ως στόχο τις τακτικές μεταγγίσεις και την παρακολούθηση παιδιών με ομόζυγη β μεσογειακή αναιμία καθώς και παιδιών με άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες.
 

Πληροφορίες

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: