ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θέμα: ¨Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη
               Προσωπικού με απόδειξη παροχής υπηρεσιών στο      
               Νοσοκομείο μας».

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης ¨Βοστάνειο¨ για την κάλυψη αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με  τρείς (3) Νοσηλευτές κλάδου ΤΕ και τέσσερεις (4) Βοηθούς Νοσηλευτές κλάδου ΔΕ υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Αρχείο: