ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω αυξημένων αναγκών στην Χειρουργική κλινική,
το Γ.Ν. Μυτιλήνης προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης με καθεστώς
έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για την κάλυψη της ανωτέρω
κλινικής με δέκα (10) εφημερίες μηνιαίως και για χρονική διάρκεια έξι (6)
μηνών, με ένα (1) εξωτερικό ΠΕ ιατρό ειδικότητας Θωρακοχειρουργικής,
σύμφωνα με το υπ' αριθμ.Γ4β/Γ.Π.34863/7.6.2018 έγγραφο του Υπουργού
Υγείας.