ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

  Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 19η /12-08-2019 (θέμα 24ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια  Φίλτρων Λευκαφαίρεσης  για ένα έτος,  (CPV :33141500-5).
         Προϋπολογισμός δαπάνης  47.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.