ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 26η /12-11-2018 (θέμα 31ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την μίσθωση εκτυπωτών -scaners (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και αναλωσίμων μελανιών - τυμπάνων) για ένα έτος,   (CPV : 50313200-4).
         Προϋπολογισμός δαπάνης  15.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.