ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαγωνισμοί | 22/08/2019

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 19η /12-08-2019 (θέμα 25ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για τη συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου για ένα έτος, (CPV :50334130-5).
Προϋπολογισμός δαπάνης 10.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.