ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 16η /13-7-2017 θέμα 32ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την συντήρηση του συνόλου των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου (CPV  50750000-7).
         Προϋπολογισμός δαπάνης  45.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου  Φ.Π.Α. 17%.

 

Αρχείο: