ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 29η/12-11-2018 (θέμα 24ο) απόφασης Δ.Σ., προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί ως το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής χονδρικής πώλησης του πετρελαίου κίνησης  του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κατά την ημέρα παράδοσής του,για τη προμήθεια Υγρών καυσίμων (CPV:09100000-01) του Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», για τρεις  (3) μήνες .
        Προϋπολογισμός δαπάνης 60.000, 00 ευρώ χωρίς  Φ.Π.Α.