ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ-ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ-ΛΕΠΙΔΩΝ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 25η /06-11-2019 (θέμα 33ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια βελονών - πεταλούδων - λεπίδων  για ένα έτος,  (CPV :33141320-9).
      Προϋπολογισμός δαπάνης  45.000,00 ευρώ χωρίς   Φ.Π.Α.