ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟΥ

 Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 17η/10-07-2019 (θέμα 82ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ταινιών σακχάρου, με συνοδό εξοπλισμό τα μηχανήματα προσδιορισμού και αναλωσίμου υλικού του Διαβητολογικού Τμήματος,  για ένα έτος,  (CPV : 33194000-6).
         Προϋπολογισμός δαπάνης  25.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.