ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ FISTULA

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 7η /27-02-2018 (θέμα 69ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Σετ Παρακέντησης  Fistula για ένα έτος, για τις ανάγκες της Μ.Τ.Ν. (CPV :33141324-7).
         Προϋπολογισμός δαπάνης  17.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.