ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 6η /18-02-2019 (θέμα 11ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια  Γραφικής Υλης   για ένα έτος,  (CPV :30192700-8).
         Προϋπολογισμός δαπάνης  45.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.