ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣΣ

Διαγωνισμοί | 23/07/2019

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 24η/21-9-2019 (θέμα 47ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης

την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ενός φορητού συστήματος

Υπερηχοτομογραφίας καρδιολογικής χρήσης, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

(CPV : 33112200-0).

Προϋπολογισμός δαπάνης 20.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.