ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣΣ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 24η/21-9-2019 (θέμα 47ο) απόφασης ΔΣ,  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης

 την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ενός φορητού  συστήματος

Υπερηχοτομογραφίας καρδιολογικής χρήσης, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου. 

(CPV : 33112200-0). 

         Προϋπολογισμός δαπάνης  20.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.