ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 12η /10-05-2019 (θέμα 38ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Ενδοφακών για ένα έτος,  (CPV : 3373110-7).
    Προϋπολογισμός δαπάνης  60.000,00 ευρώ χωρίς  Φ.Π.Α.