ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 19η/12-8-2019 (θέμα 28ο) απόφασης ΔΣ,  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ενός Έγχρωμου Ψηφιακού Υπερηχοτομογράφου Υψηλής Ευκρίνειας για την ΜΕΘ του Νοσοκομείου.
(CPV : 33112200-0).
         Προϋπολογισμός δαπάνης  50.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.