ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 38η /15-12-2017 (θέμα 19ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Διαλυμμάτων αιμοκάθαρσης για ένα έτος, για τις ανάγκες της Μ.Τ.Ν. (CPV :33181500-7).
  Προϋπολογισμός δαπάνης  60.000,00 ευρώ χωρίς   Φ.Π.Α.