ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

Δελτία Τύπου | 31/05/2018

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 9η /30-03-2018 (θέμα 18ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Ασκών Αίματος για ένα έτος, για τις ανάγκες της Αιμοδοσίας (CPV :33194000-6).
Προϋπολογισμός δαπάνης 25.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.