ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 9η /19-01-2018 (θέμα 20ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Ασκών Αίματος για ένα έτος, για τις ανάγκες της Αιμοδοσίας   (CPV :33194000-6).
         Προϋπολογισμός δαπάνης  25.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

 

Αρχείο: