ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

 Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 25η /06-11-2019 (θέμα 32ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Ειδικών Απολυμαντικών (χειρουργικών εργαλείων- πλυντηρίων- χειρουργικών μηχανημάτων) για ένα έτος,  (CPV :33631600-8).
 Προϋπολογισμός δαπάνης  40.000,00 ευρώ χωρίς   Φ.Π.Α.