ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 27η /12-12-2019 (θέμα 18ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια : 1) αντιδραστηρίων για τη διενέργεια ταυτοποιήσεων μικροοργανισμών και αντιβιογράμματος με συνοδό εξοπλισμό και  2) ααντιδραστηρίων για τη διενέργεια αιμοκαλλιεργειών με συνοδό εξοπλισμό, για ένα έτος,  (CPV :33696300-8).
         Προϋπολογισμός δαπάνης  60.000,00 ευρώ χωρίς  Φ.Π.Α.