ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.

Διενεργούμε συνοπτικό διαγωνισμό με την διαδικασία της πρόσκλησης
 εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να μισθωθεί  χώρος στέγασης
 του Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.  του Νοσοκομείου, για δύο έτη με κριτήριο
 κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.