ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
         Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 8η/08-3-2019 (θέμα 53ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την αντικατάσταση καλύμματος  δαπέδων της ορθοπεδικής κλινικής   (CPV : 45432110).
         Προϋπολογισμός δαπάνης  20.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.