ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 2875/12-02-2020 απόφασης Διοικητή, επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση υπηρεσιών σε εσωτερικό ελεγκτή για ένα έτος,  (CPV :79212200-5).
         Προϋπολογισμός δαπάνης 7.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.