ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 25η /06-11-2019 (θέμα 15ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση υπηρεσιών σε εσωτερικό ελεγκτή  για ένα έτος,  (CPV :79212200-5).
  Προϋπολογισμός δαπάνης 7.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.