ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 8η /12-3-2019 (θέμα 64ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση υπηρεσιών σε εργολάβο για εκτέλεση κτηματογραφικών εργασιών σε αγροτεμάχια του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοστάνειο» και συγκεκριμένα των κληρονομιών του  (CPV : 71351810-4).
             Προϋπολογισμός δαπάνης 12.000€ χωρίς ΦΠΑ.