ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 19/12-8-2019 (θέμα 26)  απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς βιολογικού υλικού, για ένα (1) έτος (CPV : 60000000-8).
         Προϋπολογισμός δαπάνης  30.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.