ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 22η / 06-09-2018 (θέμα 4 ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την Ανάθεση της συντήρησης και επισκευής συστημάτων επεξεργασίας νερού του κεντρικού μηχανοστασίου, ΜΤΝ και βιοχημηκού εργαστηρίου του Νοσοκομείου  για ένα έτος (CPV :5053000-9).
         Προϋπολογισμός δαπάνης  20.000,00 ευρώ χωρίς   Φ.Π.Α.