ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια των υπ’ αριθμ. 2η /21-1-2019 (θέμα 3ο) και 9/7-2-2019 (θέμα 10) αποφάσεων ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου ΜΤΕΝΣ ΚΕΦΙΑΠ Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου για σαράντα μία (41) μέρες. (CPV :90910000-9)
         Προϋπολογισμός δαπάνης 60.000,00 ευρώ χωρίς  Φ.Π.Α.