ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 34η /29-11-2018 (θέμα 30ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ενός πλυντηρίου χειρουργικών εργαλείων της Κεντρικής Αποστείρωσης ,  (CPV :33100000-1).
         Προϋπολογισμός δαπάνης  32.500,00 ευρώ χωρίς   Φ.Π.Α.