ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 31η /24-11-2018 (θέμα 35ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Καθετήρων για ένα έτος, (CPV : 33141200-2). Προϋπολογισμός δαπάνης 37.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 19-03-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου Παπαδάκη Αφροδίτη τηλ. 2251351419. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια.

Αρχείο: