ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡ. ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ.24η/21-09-2018 (θέμα 26ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια «Επαναφορτιζόμενου ηλεκτρικού Τρυπανιού», (CPV :33162100-4). Προϋπολογισμός δαπάνης 15.384,62 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.