ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 2876/13-02-2020 απόφασης  Διοικητή, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εντύπων, για ένα έτος,  (CPV :22820000-4).
Προϋπολογισμός δαπάνης  4.000,00 ευρώ χωρίς  Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 10-03-2020  ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου.
Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται η κα Χωριανοπούλου Γιάννα   τηλ. 2251351724.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης  σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια.


                                                                                                        
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  α/α

                                                                                       
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ