ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 12η /10-05-2019 (θέμα 39ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Χρωμοσωμικών Ανωμαλιών με ταυτόχρονη μίσθωση συνοδού εξοπλισμού (αναλυτών και αναλωσίμων) για ένα έτος, (CPV :33696500-8).