ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΕΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 26η /12-11-2018 (θέμα 27ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για τον προσδιορισμό αερίων αίματος με ταυτόχρονη μίσθωση συνοδού εξοπλισμού για ένα έτος, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου. (CPV :33696300-8). Προϋπολογισμός δαπάνης 50.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 18-12-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου. Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται η κα. Κοκκίνου Δέσποινα τηλ. 2251351353. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΑΝΝΑ ΖΕΡΒΟΥ