ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 14η/10.06.2019 (θέμα 9ο) απόφασης Δ.Σ., προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης α) την χαμηλότερη τιμή και β) με ποσοστό έκπτωσης για την προμήθεια τροφίμων (CPV :15000000-8), για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», για ένα (1) έτος.