ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 17η/5.7.2018 θέμα 20ο απόφασης Δ.Σ, προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας - τιμής για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (Αιμοδυναμικού Τμήματος ) ια τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

Αρχείο: