ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Το  Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 20η/17.8.2018 (θέμα 30ο) απόφασης Δ.Σ., προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική και τεχνική άποψη προσφορά, βάσει σχέσης ποιότητας – τιμής (συμφερότερη προσφορά) για την προμήθεια αντιδραστηρίων για τον προσδιορισμό εργαστηριακών εξετάσεων για ανοσολογικούς αναλυτές με συνοδό εξοπλισμό για τις ανάγκες των Τμημάτων Αιμοδοσίας και ΜΠΜΑ, CPV 33696500-0, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.Προϋπολογισμός δαπάνης 250.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.

Αρχείο: