ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 2η /7-4-2020 (θέμα 55ο) απόφασης Δ.Σ., προκηρύσσει διεθνή ανοικτό  διαγωνισμό, για την προμήθεια αντιδραστηρίων Βιοχημικού Αναλυτή με συνοδό εξοπλισμό  , με CPV 33696500-0, για ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης για έξΙ (6) μήνες,  για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική και τεχνική άποψη προσφορά , βάσει σχέσης ποιότητας- τιμής (συμφερότερη προσφορά).