ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 27η /12-12-2019 (θέμα 17ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια οφθαλμολογικού υλικού (πακέτα καταρράκτη - υαλουρονικό νάτριο) για ένα έτος, (CPV :33140000-0). Προϋπολογισμός δαπάνης 60.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 04-02-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου. Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται η κα Λούπου Πελαγία τηλ. 2251026390. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ